جرثقیل های بادی اندو ژاپن


مدل های زنجیری 

AT سری

Rated load 60-120kg

ATC سری

Rated load 60-125 kg

EHL-TS سری

Rated load 250-3000kg

EHL-TW سری

Rated load 1000-6000kg

جرثقیل های بادی اندو ژاپن


مدل های سیم بکسلی 

EHW سری

Rated load 60-120kg

EHW-R سری

Rated load 60-120kg

AH سری

Rated load 160-250kg

بالانسرهای اندو ژاپن


مدل های فنری 

EK تناژ سنگین-سری

0.5kg to 1.5 kg

ERP تناژ سبک-سری

0.3kg to 2kg

EW تناژ متوسط-سری

1kg – 5kg

EWS تناژ استاندارد-سری

1.5kg to 7kg

EWF تناژ استاندارد-سری

4.5kh to 120kg

ETP تناژ سنگین-سری

120kg to 200kg

ELF تناژ استاندارد-سری

1.5kg to 70kg

RSB تناژ استاندارد-سری

9kg to 40kg

بالانسرهای اندو ژاپن


مدل های بادی 

MS سری

Hoisting capacity 270kg

MSA سری

Hoisting capacity 270kg

MS/ATC سری

Hoisting capacity 140kg

MSD سری

Hoisting capacity 90kg

KENSUI سری

Hoisting capacity 70kg

BC1 سری

Hoisting capacity 140kg

BC2 سری

Hoisting Capacity 140kg

ABC سری

Hoisting capacity 85kg

شرکت بازرگانی میلاد


معرف برترین ها

برترین آلیاژ
مقاوم و قابل اطمینان
نامی معتبر
کالای اصل ژاپن